top of page

Privacyverklaring

Save a Life vindt het van het allergrootste belang dat jouw privacy wordt gerespecteerd. Wij gaan daarom zeer zorgvuldig om met jouw (persoons)gegevens. Wij willen je graag informeren over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens als je onze website bezoekt en/of op andere wijze klant/relatie bent van Save a Life.

Welke gegevens er worden verzameld?
Save a Life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
   

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Save a Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@save-a-life.nl.

 

Save a Life heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@save-a-life.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Save a Life verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
   

Geautomatiseerde besluitvorming
Save a Life neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Save a Life tussen zit. Save a Life gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: mailsysteem LaPosta (mailprogramma voor de Nieuwsbrief), Wix (website) en boekhoudprogramma SnelStart. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Save a Life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Gegevensverwerking belastingdienst
Als je klant bent of bent geweest, bewaren we je facturen en klantgegevens 7 jaar voor de Belastingdienst.

Gegevensverwerking nieuwsbrief 
Save a Life gebruikt LaPosta als nieuwsbriefmodule. Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren we jouw naam en e-mailadres. We kunnen bovendien zien of je de nieuwsbrief geopend hebt en op welke links je geklikt hebt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden.


LaPosta verzamelt mogelijk ook gegevens voor eigen doeleinden. Zie hiervoor
hun privacy statement: https://laposta.nl/privacy-statement
We bewaren jouw gegevens voor de periode dat je de nieuwsbrief wenst te
ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw
gegevens worden dan automatisch verwijderd binnen 4 weken.

Gegevensverwerking financieel – financiële administratie
Wanneer je klant bent, slaan wij jouw gegevens op in ons boekhoudprogramma SnelStart. We gebruiken jouw gegevens alleen voor financiële administratiedoeleinden. Wanneer je Save a Life verzoekt om jouw gegevens te verwijderen, zullen we eerst nagaan of dit niet in strijd is met de verplichtingen die we hebben jegens de belastingdienst of andere overheidsinstanties. Wij zullen je informeren wanneer we de gegevens niet kunnen/mogen verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Save a Life verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Save a Life blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Save a Life gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heb je het recht om jouw
persoonsgegevens op verzoek in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Save a Life en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Onderaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kunt opnemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw geldige identiteitsbewijs mee te sturen c.q. te tonen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen via onze nieuwsbrief en op onze website. Oudere versies van
onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een email
als je deze wilt raadplegen.

Klacht indienen
Save a Life wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Onze contactgegevens
Vragen over deze privacyverklaring of over onze diensten kunnen worden gericht aan.

 

Save a Life

t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming K. Kerkhof

Kluftlaan 38
9351JX Leek
+31 642163395
info@save-a-life.nl

bottom of page