top of page

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering, dienst en overeenkomst tussen Save a Life en een opdrachtgever.
 

Artikel 1.2 Definities

1.2.1 Save a Life is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel Noord te Groningen onder nummer 70794413.

1.2.2 Opdrachtgever: Individu of een rechtspersoon die met Save a Life een overeenkomst is aangegaan.
 

Artikel 1.3 Toepasselijkheid

1.3.1 De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Save a Life waarvoor Save a Life derden dienen te worden betrokken.

1.3.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

1.3.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.3.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld‘ naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 

Artikel 2 Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1.1 De overeenkomst tussen Save a Life en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een orderbevestiging of opdrachtbrief/email of door het plaatsen van een bestelling in de web shop

2.1.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijdsduur die staat vermeld in de orderbevestiging of opdrachtbrief/email.

2.2 Alle offertes van Save a Life zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enige recht worden ontleend indien een product of dienst waarop de offerte betrekking heeft in tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.3 Save a Life kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 De in offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Save a Life niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 

Artikel 3 Annulering

3.1 Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden.

3.2 Bij annulering tot en met 30 dagen voor aanvang van de afgesproken datum worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.

3.3 Bij annulering tussen 30 en 21 dagen voor aanvang van de afgesproken datum wordt 30% van de in opdracht genoemde prijs in rekening gebracht.

3.4 Bij annulering tussen 21 en 14 dagen voor aanvang van de afgesproken datum wordt 70% van de in opdracht genoemde prijs in rekening gebracht.

3.5 Bij annulering tussen 14 dagen en de afgesproken datum wordt 100% van de in opdracht genoemde prijs in rekening worden gebracht.

3.6.1 Het genoemde in artikel 3.3 t/m 3.5 is niet van toepassing indien er sprake is van overmacht het welk niet door opdrachtgever beïnvloedbaar is. Dit laatste ter beoordeling van Save a life.

3.6.2 Kosten die feitelijk gemaakt zijn, dan wel die gemaakt dienen te worden als gevolg van de annulering en in relatie staan met de annulering zullen worden doorbereken aan de opdrachtgever.
 

Artikel 4 Betaling

4.1 De betaling van de factuur dient bijgeschreven te zijn binnen 14 dagen na facturering op het door Save a Life te bepalen bankrekeningnummer, tenzij anders overeengekomen. Het factuur is daarin bepalend, tenzij de opdrachtgever een schriftelijke verklaring kan overleggen.

4.2 Heeft na het betalingstermijn als genoemd in 4.1 geen betaling plaatsgevonden dan is de opdrachtgever in gebreke zonder dat hiertoe door Save a Life een schriftelijke in gebreke stelling noodzakelijk is.

4.3 Indien na de in artikel 4.1 genoemde betalingstermijn geen betaling plaatsgevonden is de wettelijke rente verschuldigd alsmede de buiten gerechtelijke invorderingskosten, die hierbij worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 35,00.

4.4 Bij achterwege blijven van een tijdige betaling staat het Save a Life vrij de vordering uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.
 

Artikel 5 Uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging.

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, diensten of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Save a Life schriftelijk in gebreke te stellen. Save a Life dient daarbij wel een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.2 Save a life, dan wel medewerkers van Save a Life zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

5.3 Save a Life heeft het recht om bepaalde werkzaamheden en diensten uit te laten voeren door derden.

5.4 Save a Life is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde afzonderlijk te factureren.

5.5 Save a Life is bevoegd, zonder toestemming vooraf van de opdrachtgever, de prijs van de overeenkomst te verhogen als zij hier op wettelijke gronden toe gedwongen is.
 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Zolang de opdrachtgever de factuur voor geleverde goederen niet heeft voldaan blijven de geleverde goederen eigendom van Save a life.

6.2 Indien en/of zolang Save a Life eigenaar is van geleverde goederen, zal opdrachtgever Save a Life onmiddellijk inlichten wanneer deze goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal opdrachtgever op eerste verzoek van Save a Life mededelen waar de goederen waarvan Save a Life eigenaar is zich bevinden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de eigendomsrechten van Save a life. Opdrachtgever staat ervoor in, dat het beslag op de goederen waarvan Save a Life eigenaar is onverwijld wordt opgeheven.
 

Artikel 7 Overmacht

7.1 Save a Life is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Save a Life geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor Save a Life niet in staat is haar verplichting na te komen. Werkstaking van de medewerkers van Save a Life of van derden daaronder begrepen. Save a Life heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Save a Life zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Save a Life kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Voor zoveel Save a Life ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichting uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Save a Life gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtgever vrijwaart Save a Life en zijn medewerkers voor alle aanspraken van derden met betrekking tot directe en/of indirecte schade die het gevolg is van door Save a Life en/of leverancier ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden verrichtte werkzaamheden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Save a life.

8.2 Indien Save a Life aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Save a Life beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarom op de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.3 De aansprakelijkheid van Save a Life is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

9.2 De rechter in de vestigingsplaats van Save a Life is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

9.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
 

Artikel 10 Vindplaats en wijziging voorwaarden

10.1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

10.2 Indien de voorwaarde worden vertaald naar een andere taal is de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

10.3 De Algemene voorwaarden van Save a Life zijn te vinden ten kantore van Save a Life en zullen op eerste verzoek op schrift worden verstrekt.

bottom of page